Szekeres András +36 70 948 - 9500
Menüpontok

Vásárlási feltételek

Vásárlási, Fizetési és Szállítási feltételek

Vásárlási Feltételek
Megrendelésed leadásával elfogadod az alábbiakban ismertetett Vásárlási feltételeinket, ezért kérlek azokat olvasd végig. A megrendelés a visszaigazolást követően lép érvénybe!

Az on-line internetes rendelés mellett lehetőséged van telefonon +36 (70) 9489-500, e-mailben rendeles@ctekipufogo.hu vagy cartexhaust@gmail.com leadni rendelésedet. A beérkezett megrendeléseket a termékek postára adásáig lehet visszavonni.

Elállási jog gyakorlása
A fogyasztó a vásárlástól a megrendelés átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Az elállási jog gyakorlására a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről az irányadó.

Termékgarancia
A Cartexhaust az általa gyártott termékekre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve, ill. a mellékelt garanciális okmányokon szerepel.
Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A hibás termék visszajuttatásának költsége a vásárlót terheli, az új termék eljuttatásának költségét pedig cégünk állja.
Az eladó további szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.)sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Adatvédelem
A Cartexhaust birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adjuk tovább. Az adatvédelemről részletesen az Internetes Adatvédelmi Szabályzat részben olvashatsz.

Személyes adatok biztonsága
Az általad megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk át. Amennyiben nem vagy elégedett teljes mértékben a megrendelt termékkel, kérjük mihamarabb jelezd felénk a következő elérhetőségek valamelyikén: telefonon +36 (70) 9489-500, e-mailben rendeles@ctekipufogo.hu vagy cartexhaust@gmail.com.

Kérlek, átvételkor ellenőrizd a terméket és őrizd meg az elismervényt, mert az esetleges jótálláshoz szükséged lesz rá. A Cartexhaust minden termékhez csatolja a szállítólevelet.

Adatvédelmi szabályzat
Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Cartexgaust birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.ctekipufogo.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a weboldalunkon keresztül rendelést ad le, az az adatvédelmi szabályzatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Adatvédelmi szabályzat
Az Ön által megadott adatokat a Cartexhaust kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a Cartexhaust-tól kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Alapelvek
A Cartexhaust (továbbiakban Adatkezelő) által üzemeltetett Weboldal (www.ctekipufogo.hu) célja az egyedi rozsdamentes díszvégek és kipufogódobok gyártása és forgalmazása. Ezt a célt az Adatkezelő a Felhasználók személyiségi jogainak – ideértve szerzői jog és a személyes adatok védelméhez való jog – tiszteletben tartása mellett valósítja meg. Ezen célok megvalósulásának érdekében a Weboldal használatával együtt járó személyes adatkezeléseket az Adatkezelő a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően végzi. A Felhasználó által megadott adatokat az Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Az Adatkezelő az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra felhasználja fel. Az adatkezelés a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet, mindemellett eleget téve a Számviteli Törvényben foglaltaknak (2000 évi 100 törvény 169. § 2. bekezdése alapján az Adatkezelő 8 évig őrzi a szállítólevélen szereplő személyes adatokat).
A Weboldal szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. Az Adatkezelő az adatvédelem elveit szem előtt tartva csak annyi és olyan adatot kér a Felhasználótól, amennyi a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges. Az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.
Harmadik fél számára – a törvényben előírt adattovábbításokat kivéve – az adatokat csak a Felhasználó előzetes hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbításokra csak abban az esetben kerül sor, ha az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen, részletesen és egyértelműen tájékoztatta az adattovábbítás céljáról, és arról, hogy az adatokat kinek továbbítja. Az adattovábbításra vonatkozó hozzájárulások bármikor visszavonhatók. Az adatkezelési elvek az alábbi jogszabályokkal vannak összhangban:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény II. fejezete (a továbbiakban: Infotv.)
- Az elektronikus kereskedelemről, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.)
- A polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban számviteli törvény) - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban ÁFA törvény)
Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések
Személyes adat:

Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret - valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az érintett személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat:
Faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, pártállásra vagy politikai véleményre, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adatok.

Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás:
Az adatok hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára.

Nyilvánosságra hozatal:
Az adatok hozzáférhetővé tétele bárki számára.

Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

A Weboldal (www.ctekipufogo.hu) adatkezelése

1. Adatkezelő:
név: CARTEXHAUST.
képviselő: Szekeres András
telefonszám: +36 (70) 9489-500

2. A honlap szolgáltatásaival összefüggő adatkezelések :
A honlapon történő vásárlás a felhasználó döntésétől függ, ezért a szolgáltatással összefüggésben átadott személyes adatainak kezelése – a törvényben előírt adatkezelések kivételével – is önkéntes hozzájáruláson alapul.

2.1. Vásárlás
Vásárlással szolgáltatott adatok
- teljes név
- e-mail cím
- telefonszám
- szállítási cím

2.2. Hírlevél szolgáltatás
A Felhasználók újdonságokról, hírekről, akciókról szerezhetnek tudomást, ha feliratkoznak a hírlevélre. A hírlevél kiküldésére kizárólag elektronikus úton kerül sor, ezért Adatkezelő a hírlevél szolgáltatáshoz a Felhasználó elektronikus levélcímét kezeli.
Az e-mail cím kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hírlevél lemondását a Felhasználó bármikor kezdeményezheti.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az információs önrendelkezési jog gyakorlása.
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja.
A Felhasználó továbbá kérheti a valóságnak meg nem felelő személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését is. Az adat törlésére irányuló kérést akkor nem teljesíti az Adatkezelő, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
A tájékoztatást, az adatok törlését, illetve helyesbítését kérő levelét kérjük az alábbi e-mail címre jutassa el: rendeles@ctekipufogo.hu

Szállítás - fizetés
A szállítás a Royalsprint futárszolgálattal történik, melynek költsége utánvétes házhozszállítás esetén egységesen megrendelésenként 3.000Ft. Nagyobb mennyiség esetén a szállítási költség egyedileg lesz kikalkulálva.
Személyesen történő átvétel esetén a megrendelés értékét természetesen extra költség nem terheli. Személyes átvételre előzetes telefonos (+36 (70) 9489-500) egyeztetés után van lehetőség.
Szállítási határidő a raktáron lévő készlet esetén maximum 7 nap, egyedi rendelés esetén maximum 21 nap. Amennyiben a szállítás határidejét valamely oknál fogva nem tudjuk tartani, arról értesítést küldünk. A személyes átvétel esetében előre értesítünk a termék(ek) átvételének legkorábbi dátumáról.